Loading

Qu Yong China Tayno

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Qu Yong China Tayno 2023-05-16 BLKYLW
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKUMC-15C569296/23 900115003907443 瞿勇 瞿勇 001297566
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

Jiu Meng Lrsi

CKU-15C331150/17

3.祖父

Roy of Jiu Meng Kennel

CKU-15C001194/15

7.曾祖父

-

8.曾祖母

-

4.祖母

Aca Reena of Jiu Meng Kennel

CKU-15C001260/15

9.曾祖父

Lukasi of Bei Jing Public Kennel

CKU-15C000577/13

10.曾祖母

Haila of Bei Jing Public Kennel

CKU-15C000578/13

2.母

Qu Yong Saiba

CKUMC-15C459996/19

5.祖父

JARNO V.D.LEMAHOF

CKU-15C335741/17

11.曾祖父

GUIDO V.VALESCA'S HOME

NHSB 2710756

12.曾祖母

MAKECHA'S CHITA

NHSB 259760

6.祖母

Jiu Meng Awjiu

CKU-15C331143/17

13.曾祖父

ARES

CKU-15C001231/15

14.曾祖母

Abrina Wella of Jiu Meng Kennel

CKU-15C001259/15

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C570944/23 Qu Yong China Carazzo 2023-05-16
2 CKUMC-15C569292/23 Qu Yong China Tabsie 2023-05-16
3 CKUMC-15C569296/23 Qu Yong China Tayno 2023-05-16
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
暂无数据
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C570944/23 Qu Yong China Carazzo 2023-05-16
2 CKUMC-15C569292/23 Qu Yong China Tabsie 2023-05-16
3 CKUMC-15C569296/23 Qu Yong China Tayno 2023-05-16
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码