Loading

Sui Yue Zhen Pin China Ubba

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Sui Yue Zhen Pin China Ubba 2022-01-18 FN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKUMC-15C569150/23 156100009881352 王思程 马学东 001200185
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

LUYANGQUANSHE China Onenna

CKUMC-15C526229/21

3.祖父

KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND

CKU-15C002467/16

7.曾祖父

MECBERGER CHORTORYISKI

FIN 12638/03

8.曾祖母

HANKA VOM PARCHIMER LAND

VDH/DMC 08/0042

4.祖母

Lu yang Aikita

CKU-15C384711/17

9.曾祖父

KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND

CKU-15C002467/16

10.曾祖母

Yuhao Zasko

CKU-15C354477/17

2.母

Lao Ku Shu Quan She Saladin

CKUMC-15C526655/21

5.祖父

MECBERGER LALLI

CKU-15C002043/15

11.曾祖父

MECBERGER CHORTORYISKI

FIN 12638/03

12.曾祖母

AIMEE VOM SCHNELLEN FALKEN

FIN29720/08

6.祖母

Xiong Hui Wandi

CKUMC-15C494279/20

13.曾祖父

KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND

CKU-15C002467/16

14.曾祖母

Ming Shi Offo

CKU-15C336548/17

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND(2-3)
MECBERGER CHORTORYISKI(3-3)
KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND(3-3)
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C558785/23 Sui Yue Zhen Pin China Wauzi 2022-01-18
2 CKUMC-15C552224/22 Sui Yue Zhen Pin China Yera 2022-01-18
3 CKUMC-15C569150/23 Sui Yue Zhen Pin China Ubba 2022-01-18
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
暂无数据
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C558785/23 Sui Yue Zhen Pin China Wauzi 2022-01-18
2 CKUMC-15C570812/23 Dong Wei Jie Zawi 2022-07-02
3 CKUMC-15C552224/22 Sui Yue Zhen Pin China Yera 2022-01-18
4 CKUMC-15C569150/23 Sui Yue Zhen Pin China Ubba 2022-01-18
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码