Loading

Su Ai Uffo

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Su Ai Uffo 2021-04-21 FN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKUMC-15C553132/22 156100009659714 苏乃格 林子昊 001121012
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

Su Ai of Tianma's Kennel

CKU-15C400900/18

3.祖父

7.曾祖父

8.曾祖母

4.祖母

9.曾祖父

10.曾祖母

2.母

Tong Meng Shan China Gania

CKUMC-15C500289/20

5.祖父

MECBERGER LALLI

CKU-15C002043/15

11.曾祖父

MECBERGER CHORTORYISKI

FIN 12638/03

12.曾祖母

AIMEE VOM SCHNELLEN FALKEN

FIN29720/08

6.祖母

Zhao Zhou Qiao Yawo

CKU-15C358978/17

13.曾祖父

KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND

CKU-15C002467/16

14.曾祖母

Yannick Vandooh of Zhao Zhou Qiao Kennel

CKU-15C001238/15

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C553132/22 Su Ai Uffo 2021-04-21
2 CKUMC-15C526133/21 Su Ai Pari 2021-04-21
3 CKUMC-15C538161/22 Su Ai Nancie 2021-04-21
4 CKUMC-15C525788/21 Su Ai Hana 2021-04-21
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
暂无数据
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C548958/22 Yu Xiang Yu Xiang Maomi 2020-08-28
2 CKUMC-15C553132/22 Su Ai Uffo 2021-04-21
3 CKUMC-15C527351/21 Yu Xiang Yu Xiang Rajo 2020-08-28
4 CKUMC-15C540838/22 Su Ai Onora 2021-11-16
5 CKUMC-15C526475/21 Yu Xiang Yu Xiang Acoma 2020-08-28
6 CKUMC-15C526133/21 Su Ai Pari 2021-04-21
7 CKUMC-15C575138/23 Su Ai Ilon 2022-06-25
8 CKUMC-15C541597/22 Su Ai Garfield 2021-11-16
9 CKUMC-15C527352/21 Yu Xiang Yu Xiang Vamus 2020-08-28
10 CKUMC-15C538161/22 Su Ai Nancie 2021-04-21
11 CKUMC-15C526078/21 Yu Xiang Yu Xiang Kandie 2020-08-28
12 CKUMC-15C525788/21 Su Ai Hana 2021-04-21
13 CKUMC-15C569850/23 Su Ai Baltus 2021-11-16
14 CKUMC-15C540197/22 Su Ai Kalibra 2021-11-16
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码