Loading

NaMei of Lao Yin’s

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
NaMei of Lao Yin’s 2017-10-25 FN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKUMC-15C505487/20 156100009220048 石桐
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

3.祖父

7.曾祖父

8.曾祖母

4.祖母

9.曾祖父

10.曾祖母

2.母

5.祖父

11.曾祖父

12.曾祖母

6.祖母

13.曾祖父

14.曾祖母

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
暂无数据
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C553493/22 156100009913936 Ba Mei Salbo 2022-05-02
2 CKUMC-15C536687/22 156100009619045 Ba Mei Xarus 2021-02-19
3 CKUMC-15C553811/22 156100009619042 Ba Mei Quacksor 2021-02-19
4 CKUMC-15C560957/23 156100009619044 Ba Mei Larden 2021-02-19
5 CKUMC-15C553492/22 156100009913932 Ba Mei Ackermann 2022-05-02
6 CKUMC-15C535413/22 156100009619031 Ba Mei Quenia 2021-02-19
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 23010914966902 2022-11-10 CKUMC-15C514054/21 276098106036271 徐晓菲 2023-01-11 5公4母
2 22050214966901 2022-03-02 CKUMC-15C514054/21 276098106036271 徐晓菲 2022-05-02 3公6母
3 21112013228801 2021-09-20 CKU-15C397204/18 156100009121835 张炳久 2021-11-20 4公3母
4 21031614966901 2020-12-20 CKUMC-15C514054/21 276098106036271 徐晓菲 2021-02-19 2公8母
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码