Loading

Wolongqiao China Zalida

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Wolongqiao China Zalida 2019-12-01 FN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKUMC-15C500218/20 156100009539278 周继华 周继华 000957642
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

FIGHTER DRAZEN

CKU-15C376984/17

3.祖父

DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT

VDH/DMC00/0378

7.曾祖父

KLEMM VOM ROTEN FALKEN

VDH/DMC92/0262

8.曾祖母

LOLA VOM ROTEN FALKEN

VDH/DMC95/0079

4.祖母

VELVETGUN LA MASCHERA DI FERRO

ROI 05/70504

9.曾祖父

GISMO VON DEM BOSEN BUBEN

ROI 01/130848

10.曾祖母

ONICE LA MASCHERA DI FERRO

ROI 99/262

2.母

GILL DIE VOM ENNSTAL

CKU-15C318089/16

5.祖父

BUTSCH VON DER BOSEN NACHBARSCHAFT

VDH/DMC 00/0203

11.曾祖父

CARTOUCHE VOM ROTEN FALKEN

VDH/DMC 92/0040

12.曾祖母

ASSI VON DEN BOSEN BUBEN

VDH/DMC 93/0035

6.祖母

U-VANNY VON DER WALDFEENHOHE

BELG MA 1858

13.曾祖父

ARON VOM STRENGEN WINTER

BELG MA 488

14.曾祖母

REGGI VON DER WALDFEENHOHE

BELG MA 1258

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C500217/20 Wolongqiao China Hauke 2019-12-01
2 CKUMC-15C500218/20 Wolongqiao China Zalida 2019-12-01
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
暂无数据
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C516135/21 Wolongqiao China Eica 2021-01-08
2 CKU-15C375583/17 Wolongqiao Xelinda 2017-02-02
3 CKU-15C392329/17 Wolongqiao Dea 2017-02-02
4 CKUMC-15C516127/21 Wolongqiao China Vadim 2021-01-08
5 CKUMC-15C516138/21 Wolongqiao China Taler 2021-01-08
6 CKUMC-15C516133/21 Wolongqiao China Lagus 2021-01-08
7 CKUMC-15C500217/20 Wolongqiao China Hauke 2019-12-01
8 CKUMC-15C516132/21 Wolongqiao China Tagira 2021-01-08
9 CKU-15C375273/17 Wolongqiao Danuta 2017-02-02
10 CKUMC-15C436227/18 Wolongqiao Camilo 2017-08-21
11 CKUMC-15C516137/21 Wolongqiao China Yamie 2021-01-08
12 CKUMC-15C480313/19 Wolongqiao China Laxi 2018-10-01
13 CKUMC-15C516128/21 Wolongqiao China Canis 2021-01-08
14 CKUMC-15C500218/20 Wolongqiao China Zalida 2019-12-01
15 CKUMC-15C493361/20 Wolongqiao China Pacu 2019-05-04
16 CKUMC-15C493362/20 Wolongqiao China Izola 2019-05-04
17 CKUMC-15C493360/20 Wolongqiao China Qalin 2019-05-04
18 CKUMC-15C480315/19 Wolongqiao China Wano 2019-05-04
19 CKUMC-15C516129/21 Wolongqiao China Hasca 2021-01-08
20 CKUMC-15C516130/21 Wolongqiao China Yemi 2021-01-08
21 CKU-15C374686/17 Wolongqiao Xassi 2017-02-02
22 CKUMC-15C516136/21 Wolongqiao China Wanda 2021-01-08
23 CKUMC-15C516131/21 Wolongqiao China Vab 2021-01-08
24 CKUMC-15C492956/20 Wolongqiao China Einzi 2019-05-04
25 CKUMC-15C436235/18 Wolongqiao Cado 2017-08-21
26 CKUMC-15C493364/20 Wolongqiao China Gaetana 2019-05-04
27 CKUMC-15C436217/18 Wolongqiao Iku 2017-08-21
28 CKUMC-15C493365/20 Wolongqiao China Pabella 2019-05-04
29 CKUMC-15C480314/19 Wolongqiao China Taminia 2018-10-01
30 CKUMC-15C493363/20 Wolongqiao China Rena 2019-05-04
31 CKU-15C375584/17 Wolongqiao Dauphine 2017-02-02
32 CKUMC-15C442350/18 Wolongqiao Karle 2017-02-02
33 CKUMC-15C473748/19 Wolongqiao China Senorita 2018-10-01
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码