Loading

Ma Li Lu Ya Eian

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Ma Li Lu Ya Eian 2020-02-25 FN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKUMC-15C497679/20 156100009550965 周景固 周景固 000980162
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

Liluo Lack

CKU-15C350223/17

3.祖父

KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND

CKU-15C002467/16

7.曾祖父

MECBERGER CHORTORYISKI

FIN 12638/03

8.曾祖母

HANKA VOM PARCHIMER LAND

VDH/DMC 08/0042

4.祖母

Zhao Zhou Qiao Harvy Ulko

CKU-15C001405/15

9.曾祖父

RATY VOM FURTHER MOOR

CKU-15C001192/15

10.曾祖母

Eilien Quachta of Zhao Zhou Qiao Kennel

CKU-15C001105/15

2.母

Aiyi of Zhi Ming Kennel

CKU-15C003603/16

5.祖父

11.曾祖父

12.曾祖母

6.祖母

13.曾祖父

14.曾祖母

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C497677/20 Ma Li Lu Ya Larko 2020-02-25
2 CKUMC-15C497673/20 Ma Li Lu Ya Yassa 2020-02-25
3 CKUMC-15C497674/20 Ma Li Lu Ya Fanny 2020-02-25
4 CKUMC-15C497679/20 Ma Li Lu Ya Eian 2020-02-25
5 CKUMC-15C507908/20 Ma Li Lu Ya Yalk 2020-02-25
6 CKUMC-15C497676/20 Ma Li Lu Ya Quatus 2020-02-25
7 CKUMC-15C509827/20 Ma Li Lu Ya Kendi 2020-02-25
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C560325/23 156100009931208 Ma Li Lu Ya Waskes 2022-08-22
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 23041619664401 2023-02-18 CKUMC-15C532646/21 156100009613038 余惠春 2023-04-23 5公5母
2 22102620883701 2022-06-20 CKUMC-15C504728/20 156100009549645 罗杰 2022-08-22 1公1母
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C497677/20 Ma Li Lu Ya Larko 2020-02-25
2 CKU-15C401961/18 Zhi Ming China Talie 2017-12-10
3 CKU-15C401972/18 Zhi Ming China Tane 2017-12-10
4 CKUMC-15C439803/18 Zhi Ming China Vaduk 2018-06-29
5 CKUMC-15C518843/21 bomb Boy Barei 2020-10-08
6 CKUMC-15C541524/22 bomb Boy Yaeck 2020-10-08
7 CKUMC-15C529458/21 bomb Boy Quantam 2020-10-08
8 CKUMC-15C497673/20 Ma Li Lu Ya Yassa 2020-02-25
9 CKU-15C401971/18 Zhi Ming China Jasassy 2017-12-10
10 CKU-15C344052/17 Zhi Ming Nelfi 2017-02-01
11 CKUMC-15C530355/21 bomb Boy Dafra 2021-04-27
12 CKU-15C360912/17 Zhi Ming Bacon 2017-02-01
13 CKUMC-15C497674/20 Ma Li Lu Ya Fanny 2020-02-25
14 CKUMC-15C541958/22 bomb Boy Jani 2021-04-27
15 CKU-15C343668/17 Zhi Ming Lanzelot 2017-02-01
16 CKUMC-15C497679/20 Ma Li Lu Ya Eian 2020-02-25
17 CKUMC-15C439268/18 Zhi Ming China Lee 2018-06-29
18 CKUMC-15C511195/20 bomb Boy M t 2020-10-08
19 CKUMC-15C507908/20 Ma Li Lu Ya Yalk 2020-02-25
20 CKU-15C401976/18 Zhi Ming China Tarynka 2017-12-10
21 CKUMC-15C536061/22 bomb Boy Koschka 2021-04-27
22 CKU-15C379373/17 Zhi Ming Nando 2017-02-01
23 CKU-15C401980/18 Zhi Ming China Pado 2017-12-10
24 CKU-15C401977/18 Zhi Ming China Gayry 2017-12-10
25 CKU-15C401970/18 Zhi Ming China Eiche 2017-12-10
26 CKUMC-15C497676/20 Ma Li Lu Ya Quatus 2020-02-25
27 CKUMC-15C568671/23 Zhi Ming Vashti 2017-02-01
28 CKUMC-15C509827/20 Ma Li Lu Ya Kendi 2020-02-25
29 CKUMC-15C536519/22 bomb Boy Kajatz 2021-04-27
30 CKUMC-15C479173/19 Zhi Ming China Aba 2018-06-29
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码