Loading

Jin Hua Wei China Farella

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Jin Hua Wei China Farella 2018-11-03 FN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKUMC-15C481546/19 156100009487687 杨金龙 杨金龙 000845941
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

Jin Heng Pader

CKU-15C379433/17

3.祖父

LOBO V.H. GROOT WEZENLAND

CKU-15C336790/17

7.曾祖父

GUIDO V. VALESCA’S HOME

NHSB 2.710.756

8.曾祖母

IJENCKA V.H. GROOT WEZENLAND

LOSH 1059930

4.祖母

Jin Heng Xadow

CKU-15C334830/17

9.曾祖父

MECBERGER LALLI

CKU-15C002043/15

10.曾祖母

Dorset Vagor of Zhao Zhou Qiao Kennel

CKU-15C001077/15

2.母

Jin Hua Wei Eilli

CKUMC-15C484733/19

5.祖父

Eaton December of Zhao Zhou Qiao Kennel

CKU-15C000877/14

11.曾祖父

GIZZMO VOM BRUNSBEKER LAND

CKU-15C000618/13

12.曾祖母

Ana of Jia Xin kennel(FCI)

CKU-15C000568/13

6.祖母

Zhao Zhou Qiao Tamo

CKU-15C002053/15

13.曾祖父

PITU VOM FURTHER MOOR

CKU-15C000702/14

14.曾祖母

Eilien Youling of Zhao Zhou Qiao Kennel

CKU-15C001111/15

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C481546/19 Jin Hua Wei China Farella 2018-11-03
2 CKUMC-15C469461/19 Jin Hua Wei China Gandy 2018-11-03
3 CKUMC-15C481604/19 Jin Hua Wei China Ulitz 2018-11-03
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
暂无数据
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C481546/19 Jin Hua Wei China Farella 2018-11-03
2 CKUMC-15C469461/19 Jin Hua Wei China Gandy 2018-11-03
3 CKUMC-15C481604/19 Jin Hua Wei China Ulitz 2018-11-03
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码