Loading

Chao Liu Jelphie

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Chao Liu Jelphie 2018-03-03 BLKYLW
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKUMC-15C420207/18 156100009296879 顾文帅 顾文帅 000666149
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

Nan Di of You Chong Yuan China's Kennel

CKU-15C352394/17

3.祖父

7.曾祖父

8.曾祖母

4.祖母

9.曾祖父

10.曾祖母

2.母

Jia Xin Zaro

CKU-15C002489/16

5.祖父

Duke of Tianma Kennel

CKU-15C002248/16

11.曾祖父

12.曾祖母

6.祖母

Bannelore Natalie of Jia Xin kennel(FCI)

CKUMC-15C428875/18

13.曾祖父

EROS VOM ZABELSTEIN

CKU-15C000910/14

14.曾祖母

Ellen of Police Malinois Kennel(FCI)

CKU-15C000328/11

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C439427/18 Chao Liu Kepler 2018-03-03
2 CKUMC-15C460916/19 Chao Liu Queni 2018-03-03
3 CKUMC-15C443603/18 Chao Liu Erimax 2018-03-03
4 CKUMC-15C439425/18 Chao Liu Rauko 2018-03-03
5 CKUMC-15C530398/21 Chao Liu Bacoa 2018-03-03
6 CKUMC-15C443613/18 Chao Liu Calypso 2018-03-03
7 CKUMC-15C420207/18 Chao Liu Jelphie 2018-03-03
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
暂无数据
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C515047/21 Chao Liu Sayjo 2020-03-25
2 CKUMC-15C439427/18 Chao Liu Kepler 2018-03-03
3 CKUMC-15C537822/22 Chao Liu Gerald 2021-05-03
4 CKUMC-15C460916/19 Chao Liu Queni 2018-03-03
5 CKUMC-15C443603/18 Chao Liu Erimax 2018-03-03
6 CKUMC-15C439425/18 Chao Liu Rauko 2018-03-03
7 CKUMC-15C480896/19 Chao Liu Udiene 2019-03-25
8 CKUMC-15C530398/21 Chao Liu Bacoa 2018-03-03
9 CKUMC-15C473316/19 Chao Liu Adamus 2018-09-12
10 CKUMC-15C478916/19 Chao Liu Jagi 2018-09-12
11 CKUMC-15C491111/20 Chao Liu Variant 2019-03-25
12 CKUMC-15C443613/18 Chao Liu Calypso 2018-03-03
13 CKUMC-15C420207/18 Chao Liu Jelphie 2018-03-03
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码