Loading

Xiao Bang China Quandy

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Xiao Bang China Quandy 2017-04-21 FN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKU-15C401718/18 156100009166654 胡理光 胡理光 000450957
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

Wankor Navajo of Zhao Zhou Qiao Kennel

CKUMC-15C481931/19

3.祖父

IGNAZ VOM PARCHIMER LAND

CKU-15C000914/14

7.曾祖父

MECBERGER CHORTORYISKI

FIN 12638/03

8.曾祖母

FRENY VOM PARCHIMER LAND

VDH/DMC 04/0074

4.祖母

Ma Li of Jinan Public Kennel

CKU-15C000738/14

9.曾祖父

-

10.曾祖母

-

2.母

Zhao Zhou Qiao Waida

CKU-15C002354/16

5.祖父

RATY VOM FURTHER MOOR

CKU-15C001192/15

11.曾祖父

MECBERGER CHORTORYISKI

FIN 12638/03

12.曾祖母

CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M)

VDH/DMC 02/0011

6.祖母

Baby Pike Zhao Zhou Qiao Kennel

CKU-15C000645/13

13.曾祖父

Dan of Police Malinois Kennel(FCI)

CKU-15C000313/11

14.曾祖母

Cabu Xiaobei of Bi De Kennel

CKU-15C000400/12

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
MECBERGER CHORTORYISKI(3-3)
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C401718/18 Xiao Bang China Quandy 2017-04-21
2 CKU-15C371791/17 Xiao Bang China Yaras 2017-04-21
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
暂无数据
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C401718/18 Xiao Bang China Quandy 2017-04-21
2 CKUMC-15C461146/19 Zhao Zhou Qiao Liane 2018-11-28
3 CKUMC-15C511271/20 Zhao Zhou Qiao Paiko 2018-11-28
4 CKUMC-15C478510/19 Zhao Zhou Qiao Hans 2019-06-10
5 CKUMC-15C465164/19 Zhao Zhou Qiao Labo 2018-11-28
6 CKUMC-15C460126/19 Zhao Zhou Qiao Maikel 2018-11-28
7 CKUMC-15C460117/19 Zhao Zhou Qiao Jabsi 2018-11-28
8 CKUMC-15C463581/19 Zhao Zhou Qiao Vahl 2018-11-28
9 CKU-15C371791/17 Xiao Bang China Yaras 2017-04-21
10 CKUMC-15C481581/19 Zhao Zhou Qiao Vadim 2019-06-10
11 CKUMC-15C483862/19 Zhao Zhou Qiao Carine 2019-06-10
12 CKUMC-15C477662/19 Zhao Zhou Qiao Valentino 2019-06-10
13 CKUMC-15C496703/20 Zhao Zhou Qiao Car 2019-06-10
14 CKUMC-15C460348/19 Zhao Zhou Qiao Kacy 2018-11-28
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码