Loading

You Chong Yuan China Acco

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
You Chong Yuan China Acco 2017-07-06 TN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKU-15C397614/18 156100009170887 韩海荣 韩海荣 000536188
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

Nan Di of You Chong Yuan China's Kennel

CKU-15C352394/17

3.祖父

7.曾祖父

8.曾祖母

4.祖母

9.曾祖父

10.曾祖母

2.母

Ai Mi of You Chong Yuan China's Kennel

CKU-15C352393/17

5.祖父

11.曾祖父

12.曾祖母

6.祖母

13.曾祖父

14.曾祖母

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C391610/17 You Chong Yuan China Patric 2017-07-06
2 CKU-15C397719/18 You Chong Yuan China Taizi 2017-07-06
3 CKU-15C397615/18 You Chong Yuan China Ukina 2017-07-06
4 CKU-15C397614/18 You Chong Yuan China Acco 2017-07-06
5 CKU-15C401706/18 You Chong Yuan China Zali 2017-07-06
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
暂无数据
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C444036/18 Horse Samler 2018-07-15
2 CKU-15C391610/17 You Chong Yuan China Patric 2017-07-06
3 CKU-15C397719/18 You Chong Yuan China Taizi 2017-07-06
4 CKU-15C397615/18 You Chong Yuan China Ukina 2017-07-06
5 CKUMC-15C479248/19 Horse Candt 2019-03-28
6 CKUMC-15C442776/18 You Chong Yuan China Waiko 2018-01-22
7 CKU-15C397614/18 You Chong Yuan China Acco 2017-07-06
8 CKUMC-15C420208/18 You Chong Yuan China Watzi 2018-01-22
9 CKUMC-15C445043/18 Horse Kora 2018-07-15
10 CKUMC-15C479532/19 Horse Varkas 2019-03-28
11 CKU-15C401706/18 You Chong Yuan China Zali 2017-07-06
12 CKUMC-15C442773/18 You Chong Yuan China Iber 2018-01-22
13 CKUMC-15C474822/19 Horse Watz 2019-03-28
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码