Loading

Quan Wei Quan She Xiao mi

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Quan Wei Quan She Xiao mi 2017-08-05 FN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKU-15C384794/17 156100009197271 王威 王威 000575988
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

FIGHTER DRAZEN

CKU-15C376984/17

3.祖父

DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT

VDH/DMC00/0378

7.曾祖父

KLEMM VOM ROTEN FALKEN

VDH/DMC92/0262

8.曾祖母

LOLA VOM ROTEN FALKEN

VDH/DMC95/0079

4.祖母

VELVETGUN LA MASCHERA DI FERRO

ROI 05/70504

9.曾祖父

GISMO VON DEM BOSEN BUBEN

ROI 01/130848

10.曾祖母

ONICE LA MASCHERA DI FERRO

ROI 99/262

2.母

Wen Bo Wasuf

CKU-15C003108/16

5.祖父

Raccer Zhandao of Ming Yu Gong Zuo Kennel

CKU-15C000812/14

11.曾祖父

PITU VOM FURTHER MOOR

CKU-15C000702/14

12.曾祖母

Aadi of Yellow River Village Kennel(FCI)

CKU-15C000362/11

6.祖母

Able Luna of Wen Bo Kennel

CKU-15C000745/14

13.曾祖父

Lukasi of Bei Jing Public Kennel

CKU-15C000577/13

14.曾祖母

Jieni of Wen Bo Kennel

CKU-15C000589/13

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C384794/17 Quan Wei Quan She Xiao mi 2017-08-05
2 CKU-15C401924/18 Quan Wei Quan She Du lang 2017-08-05
3 CKU-15C385599/17 Quan Wei Quan She Le i ke 2017-08-05
4 CKU-15C401923/18 Quan Wei Quan She An na 2017-08-05
5 CKU-15C384791/17 Quan Wei Quan She Li na 2017-08-05
6 CKU-15C384797/17 Quan Wei Quan She Zhan lang er 2017-08-05
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
暂无数据
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C384794/17 Quan Wei Quan She Xiao mi 2017-08-05
2 CKU-15C401924/18 Quan Wei Quan She Du lang 2017-08-05
3 CKU-15C385599/17 Quan Wei Quan She Le i ke 2017-08-05
4 CKU-15C401923/18 Quan Wei Quan She An na 2017-08-05
5 CKU-15C384791/17 Quan Wei Quan She Li na 2017-08-05
6 CKU-15C384797/17 Quan Wei Quan She Zhan lang er 2017-08-05
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码