Loading

Wangzi of Xin Da Kennel

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Wangzi of Xin Da Kennel 2013-12-18 TN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKU-15C361121/17 156100009136793 闫京现
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

3.祖父

7.曾祖父

8.曾祖母

4.祖母

9.曾祖父

10.曾祖母

2.母

5.祖父

11.曾祖父

12.曾祖母

6.祖母

13.曾祖父

14.曾祖母

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
暂无数据
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C511230/20 156100009587435 bise Calyso 2020-06-01
2 CKU-15C394513/18 156100009199326 Xin Da Quan She Maddox 2017-08-20
3 CKUMC-15C442680/18 156100009237465 Xin Da Quan She Vasar 2017-10-26
4 CKUMC-15C442679/18 156100009237479 Xin Da Quan She Valletta 2017-10-26
5 CKUMC-15C441166/18 156100009237474 Xin Da Quan She Fandie 2017-10-26
6 CKUMC-15C433701/18 156100009313836 Chenzhouquanye Iris 2018-04-03
7 CKUMC-15C453547/18 156100009313858 Chenzhouquanye Daki 2018-04-03
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 20060111787101 2020-04-01 CKU-15C003222/16 156100009056974 韩峰 2020-06-01 2公3母
2 18071311787101 2018-05-13 CKU-15C374452/17 156100009170154 闫京现 2018-07-11 1公2母
3 18040311787101 2018-02-05 CKU-15C355769/17 156100009127071 乔玉才 2018-04-03 3公3母
4 17102611787102 2017-08-26 CKU-15C002979/16 156100009034913 闫京现 2017-10-26 2公5母
5 17082111787101 2017-06-21 CKU-15C003371/16 156100009057898 闫京现 2017-08-20 2公5母
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码