Loading

Zhao Zhou Qiao Zano

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Zhao Zhou Qiao Zano 2016-05-16 FN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKU-15C003210/16 156100009056973 李浩 刘青 000242431
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

PITU VOM FURTHER MOOR

CKU-15C000702/14

3.祖父

CAYMAN VOM ADLERAUGE (M)

VDH/DMC 05/0182

7.曾祖父

LUPANO'S DUKE

VDH/DMC 00/0242

8.曾祖母

AZRA VOM ADLERAUGE (M)

VDH/DMC 02/0393

4.祖母

CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M)

VDH/DMC 02/0011

9.曾祖父

KLEMM VOM ROTEN FALKEN

VDH/DMC 94/0262

10.曾祖母

ANGIE VOM GREIFENRING

VDH/DMC 94/0138

2.母

Zhao Zhou Qiao Ofko

CKU-15C001937/15

5.祖父

TYR VON LOWENFELS

CKU-15C000731/14

11.曾祖父

KASPER AIRPORT HANNOVER

VDH/DMC 03/0395

12.曾祖母

KO VON LOWENFELS(M)

VDH/DMC 04/0423

6.祖母

Calde Tiger of Zhao Zhou Qiao Kennel

CKU-15C000683/13

13.曾祖父

GIZZMO VOM BRUNSBEKER LAND

CKU-15C000618/13

14.曾祖母

Cala Xiaoqi of Bi De Kennel

CKU-15C000398/12

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C003210/16 Zhao Zhou Qiao Zano 2016-05-16
2 CKU-15C003211/16 Zhao Zhou Qiao Ulric 2016-05-16
3 CKU-15C003212/16 Zhao Zhou Qiao Ubro 2016-05-16
4 CKU-15C003213/16 Zhao Zhou Qiao Quanie 2016-05-16
5 CKU-15C003214/16 Zhao Zhou Qiao Oakolette 2016-05-16
6 CKU-15C003215/16 Zhao Zhou Qiao Ilkobro 2016-05-16
7 CKU-15C003216/16 Zhao Zhou Qiao Harka 2016-05-16
8 CKU-15C003217/16 Zhao Zhou Qiao Fandral 2016-05-16
9 CKU-15C003218/16 Zhao Zhou Qiao Carius 2016-05-16
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C495595/20 156100009530183 Horse Lako 2019-07-28
2 CKUMC-15C474959/19 156100009454312 Horse Xauto 2018-11-02
3 CKUMC-15C492018/20 156100009530188 Horse Laius 2019-07-28
4 CKUMC-15C530431/21 156100009608662 Horse Eibo 2020-09-17
5 CKUMC-15C499932/20 156100009530199 Horse Udali 2019-07-28
6 CKUMC-15C456492/19 156100009454316 Horse Vallo 2018-11-02
7 CKUMC-15C479531/19 156100009454340 Horse Daewena 2018-11-02
8 CKUMC-15C502692/20 156100009530197 Horse Nakia 2019-07-28
9 CKUMC-15C471370/19 156100009454334 Horse Falki 2018-11-02
10 CKUMC-15C517178/21 156100009608657 Horse Kary 2020-09-17
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 2205177630401 2021-12-10 CKUMC-15C485639/19 156100009355258 韩海荣 2022-02-10 1公2母
2 2012027630401 2020-07-17 CKUMC-15C485639/19 156100009355258 韩海荣 2020-09-17 3公3母
3 1909267630401 2019-05-28 CKU-15C003740/16 156100009065286 韩海荣 2019-07-28 3公4母
4 1810307630401 2018-09-02 CKU-15C352394/17 156011110014257 韩海荣 2018-11-02 3公4母
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C344090/17 Zhao Zhou Qiao Bacara 2016-12-13
2 CKU-15C003210/16 Zhao Zhou Qiao Zano 2016-05-16
3 CKU-15C003211/16 Zhao Zhou Qiao Ulric 2016-05-16
4 CKU-15C003212/16 Zhao Zhou Qiao Ubro 2016-05-16
5 CKU-15C003213/16 Zhao Zhou Qiao Quanie 2016-05-16
6 CKU-15C003214/16 Zhao Zhou Qiao Oakolette 2016-05-16
7 CKU-15C003215/16 Zhao Zhou Qiao Ilkobro 2016-05-16
8 CKU-15C003216/16 Zhao Zhou Qiao Harka 2016-05-16
9 CKU-15C003217/16 Zhao Zhou Qiao Fandral 2016-05-16
10 CKU-15C003218/16 Zhao Zhou Qiao Carius 2016-05-16
11 CKU-15C342748/17 Zhao Zhou Qiao Rako 2016-12-13
12 CKU-15C377605/17 Zhao Zhou Qiao Marlow 2016-12-13
13 CKU-15C342747/17 Zhao Zhou Qiao Udina 2016-12-13
14 CKU-15C346560/17 Zhao Zhou Qiao Iljo 2016-12-13
15 CKU-15C380851/17 Zhao Zhou Qiao Kassiena 2016-12-13
16 CKU-15C371507/17 Zhao Zhou Qiao Cappuccino 2016-12-13
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码