Loading

Zhao Zhou Qiao Zankoo

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Zhao Zhou Qiao Zankoo 2015-12-01 FN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKU-15C002480/16 156100009007664 李浩 李浩 000194517
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

Roy of Jiu Meng Kennel

CKU-15C001194/15

3.祖父

-

7.曾祖父

-

8.曾祖母

-

4.祖母

-

9.曾祖父

-

10.曾祖母

-

2.母

Afrodita Zeiko of Zhao Zhou Qiao Kennel

CKU-15C001112/15

5.祖父

EDICK

CKU-15C000728/14

11.曾祖父

ENIG

N.V.B.K. 17178 BR

12.曾祖母

F’LALKA

N.V.B.K. 19275 BR

6.祖母

Alice of Ka Xi Kennel

CKU-15C000193/09

13.曾祖父

COUGAR VAN DE DUVETORRE

L.O.S.H 0921900

14.曾祖母

CASSIE SK SION

CKU-15C000188/09

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C002480/16 Zhao Zhou Qiao Zankoo 2015-12-01
2 CKU-15C002481/16 Zhao Zhou Qiao Rapo 2015-12-01
3 CKU-15C002482/16 Zhao Zhou Qiao Noscha 2015-12-01
4 CKU-15C002483/16 Zhao Zhou Qiao Maikl 2015-12-01
5 CKU-15C002484/16 Zhao Zhou Qiao Eif 2015-12-01
6 CKU-15C002485/16 Zhao Zhou Qiao Adrina 2015-12-01
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
暂无数据
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 1612151328001 2016-12-03 CKU-15C002273/16 156100009019782 刘凤春
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C002480/16 Zhao Zhou Qiao Zankoo 2015-12-01
2 CKU-15C002481/16 Zhao Zhou Qiao Rapo 2015-12-01
3 CKU-15C002482/16 Zhao Zhou Qiao Noscha 2015-12-01
4 CKU-15C002483/16 Zhao Zhou Qiao Maikl 2015-12-01
5 CKU-15C002484/16 Zhao Zhou Qiao Eif 2015-12-01
6 CKU-15C002485/16 Zhao Zhou Qiao Adrina 2015-12-01
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码