Loading

Adde Lima of Wei Ma Kennel

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Adde Lima of Wei Ma Kennel 2013-11-11 TN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKU-15C000959/14 156111110012857 范大威 贾华民 000039050
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

Lukasi of Bei Jing Public Kennel

CKU-15C000577/13

3.祖父

-

7.曾祖父

-

8.曾祖母

-

4.祖母

-

9.曾祖父

-

10.曾祖母

-

2.母

Beibei of Bei Jing Public Kennel

CKU-15C000585/13

5.祖父

-

11.曾祖父

-

12.曾祖母

-

6.祖母

-

13.曾祖父

-

14.曾祖母

-

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
null(2-3)
null(2-3)
null(3-3)
null(3-3)
null(3-3)
null(3-3)
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C000958/14 Abar Gaofei of Wei Ma Kennel 2013-11-11
2 CKU-15C000959/14 Adde Lima of Wei Ma Kennel 2013-11-11
3 CKU-15C000960/14 Adana Pangdun of Wei Ma Kennel 2013-11-11
4 CKU-15C000961/14 Adah Mairui of Wei Ma Kennel 2013-11-11
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C520350/21 156100009588706 Yv Fan Xun Lian China Pampa 2020-07-06
2 CKUMC-15C520328/21 156100009620564 Yv Fan Xun Lian China Baowei 2020-12-20
3 CKUMC-15C505313/20 156100009588708 Yv Fan Xun Lian China Waxi 2020-07-06
4 CKUMC-15C433586/18 156100009366174 Yv Fan Xun Lian China Hxsang 2018-05-20
5 CKUMC-15C505311/20 156100009588703 Yv Fan Xun Lian China Sabor 2020-07-06
6 CKUMC-15C440941/18 156100009366193 Yv Fan Xun Lian China Hxwugong 2018-05-20
7 CKUMC-15C505314/20 156100009588715 Yv Fan Xun Lian China Gentana 2020-07-06
8 CKUMC-15C520351/21 156100009588721 Yv Fan Xun Lian China Zapata 2020-07-06
9 CKUMC-15C505312/20 156100009588729 Yv Fan Xun Lian China Fandor 2020-07-06
10 CKUMC-15C446045/18 156100009195508 Yv Fan Xun Lian Xunyue 2017-09-08
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 21032212541806 2020-10-22 CKU-15C387033/17 156100009195032 贾华民 2020-12-20 1公0母
2 20080912541804 2020-05-08 CKU-15C387033/17 156100009195032 贾华民 2020-07-06 3公3母
3 18052612541801 2018-03-26 CKU-15C003271/16 156100009057840 贾华民 2018-05-20 9公2母
4 17091012541801 2017-07-10 CKU-15C003271/16 156100009057840 贾华民 2017-09-08 4公1母
5 1611211178711 2016-09-23 CKU-15C001648/15 900250000535404 闫京现
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C000958/14 Abar Gaofei of Wei Ma Kennel 2013-11-11
2 CKU-15C000959/14 Adde Lima of Wei Ma Kennel 2013-11-11
3 CKU-15C000960/14 Adana Pangdun of Wei Ma Kennel 2013-11-11
4 CKU-15C000961/14 Adah Mairui of Wei Ma Kennel 2013-11-11
5 CKU-15C003578/16 Wei Ma Rakor 2016-02-05
6 CKU-15C003579/16 Wei Ma Dayna 2016-02-05
7 CKU-15C003580/16 Wei Ma Lake 2016-02-05
8 CKU-15C003581/16 Wei Ma Hawa 2016-02-05
9 CKU-15C003582/16 Wei Ma Yarus 2016-02-05
10 CKU-15C003754/16 Wei Ma Vaitho 2016-02-05
11 CKU-15C339604/17 Wei Ma Cadja 2016-08-04
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码