Loading

Babsj of Zhao Zhou Qiao Kennel

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Babsj of Zhao Zhou Qiao Kennel 2013-02-04 BLKYLW
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKU-15C000656/13 900250000510365 李浩 李浩 000017546
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

Dan of Police Malinois Kennel(FCI)

CKU-15C000313/11

3.祖父

Andy of police Malinios Kennel(FCI)

CKU-15C000230/10

7.曾祖父

COUGAR VAN DE DUVETORRE

L.O.S.H 0921900

8.曾祖母

DRAKA SPARKS

CKU-15C000227/09

4.祖母

ASTA

CKU-15C000225/09

9.曾祖父

NIERLENDERS EVGENY

LOSH 975012

10.曾祖母

HERA DEBBIE V.D.MAAS NIERS VALLEI

N.H.S.B. 2468740

2.母

Cabu Xiaobei of Bi De Kennel

CKU-15C000400/12

5.祖父

GITAN VAN DE DUVETORRE

LOSH 1022066

11.曾祖父

COUGAR VAN DE DUVETORRE

L.O.S.H 0921900

12.曾祖母

VERONIQUE DE LA VALLEE DE LUVRY

LOF 61372

6.祖母

HAYLIE VAN DE DUVETORRE

CKU-15C000281/10

13.曾祖父

FILOU VAN DE DUVETORRE

L.O.S.H 1009323

14.曾祖母

YSMIR VAN DE DUVETORRE

L.O.S.H 0841236

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
COUGAR VAN DE DUVETORRE(3-3)
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C000645/13 Baby Pike Zhao Zhou Qiao Kennel 2013-02-04
2 CKU-15C000656/13 Babsj of Zhao Zhou Qiao Kennel 2013-02-04
3 CKU-15C000898/14 Bach Xiaogui of Zhao Zhou Qiao Kennel 2013-02-04
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C001801/15 156100009008598 Zhao Zhou Qiao Venzie 2015-08-20
2 CKU-15C001802/15 156100009008597 Zhao Zhou Qiao Palang 2015-08-20
3 CKU-15C001803/15 156100009008596 Zhao Zhou Qiao Halef 2015-08-20
4 CKU-15C002727/16 156100009034922 Zhao Zhou Qiao Walle 2016-04-13
5 CKU-15C002728/16 156100009034921 Zhao Zhou Qiao Saber 2016-04-13
6 CKU-15C002729/16 156100009034920 Zhao Zhou Qiao Kasa 2016-04-13
7 CKU-15C002730/16 156100009034919 Zhao Zhou Qiao Genia 2016-04-13
8 CKU-15C002731/16 156100009034918 Zhao Zhou Qiao Baruscha 2016-04-13
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 16040961271 2016-02-14 CKU-15C001325/15 900250000539880 李帅 2016-04-13 3公2母
2 15071461271 2015-06-20 CKU-15C001325/15 900250000539880 李帅 2015-08-20 0公3母
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C000645/13 Baby Pike Zhao Zhou Qiao Kennel 2013-02-04
2 CKU-15C000656/13 Babsj of Zhao Zhou Qiao Kennel 2013-02-04
3 CKU-15C000685/13 Dagi Anna of Zhao Zhou Qiao Kennel 2013-08-16
4 CKU-15C000797/14 Ibas Beike of Zhao Zhou Qiao Kennel 2014-02-15
5 CKU-15C000798/14 Iberia of Zhao Zhou Qiao Kennel 2014-02-15
6 CKU-15C000799/14 Ibea of Zhao Zhou Qiao Kennel 2014-02-15
7 CKU-15C000800/14 Ibbe of Zhao Zhou Qiao Kennel 2014-02-15
8 CKU-15C000801/14 Ibanie of Zhao Zhou Qiao Kennel 2014-02-15
9 CKU-15C000802/14 Iban of Zhao Zhou Qiao Kennel 2014-02-15
10 CKU-15C000859/14 Daga of Zhao Zhou Qiao Kennel 2013-08-16
11 CKU-15C000898/14 Bach Xiaogui of Zhao Zhou Qiao Kennel 2013-02-04
12 CKU-15C001164/15 Vallis of Zhao Zhou Qiao Kennel 2014-08-15
13 CKU-15C001165/15 Vallerie Racke of Zhao Zhou Qiao Kennel 2014-08-15
14 CKU-15C001166/15 Vallerie Natchez of Zhao Zhou Qiao Kennel 2014-08-15
15 CKU-15C001167/15 Vallerie Jano of Zhao Zhou Qiao Kennel 2014-08-15
16 CKU-15C001168/15 Vallerie Eke of Zhao Zhou Qiao Kennel 2014-08-15
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码