Loading

Zhao Zhou Qiao Carah Bachan

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Zhao Zhou Qiao Carah Bachan 2014-09-01 FN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKU-15C001600/15 900250000542887 李浩 楚兵兵 000135480
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

GENGHIS VAN DE DUVETORRE

CKU-15C000286/11

3.祖父

EVJEKO VAN DE DUVETORRE

L.O.S.H 0986269

7.曾祖父

MATES BONO CAMPO

SK-SKJ/SPKP 529

8.曾祖母

YSMIR VAN DE DUVETORRE

L.O.S.H 0841236

4.祖母

BAKKEBOL VAN DE DUVETORRE

L.O.S.H 0909683

9.曾祖父

YSOI VAN DE DUVETORRE

L.O.S.H 0841235

10.曾祖母

YRIS VAN DE DUVETORRE

L.O.S.H 0845338

2.母

SACRAAL HART LONESTAR

CKU-15C001374/15

5.祖父

GUIDO V. VALESCA’S HOME

NHSB 2.710.756

11.曾祖父

SPIKE ATAK GODARD

NHSB 2.356.152

12.曾祖母

SONJA

NHSB 2.410.953

6.祖母

ECLIPSE VAN DE DUVETORRE

LOSH 0985911

13.曾祖父

COUGAR VAN DE DUVETORRE

LOSH 0921900

14.曾祖母

VOGUE OF NAIKO HOME

LOSH 0819860

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C001589/15 Zhao Zhou Qiao Carah Xennesse 2014-09-01
2 CKU-15C001590/15 Zhao Zhou Qiao Carah Venti 2014-09-01
3 CKU-15C001591/15 Zhao Zhou Qiao Carah Ukon 2014-09-01
4 CKU-15C001592/15 Zhao Zhou Qiao Carah Sailer 2014-09-01
5 CKU-15C001593/15 Zhao Zhou Qiao Carah Quatzos 2014-09-01
6 CKU-15C001594/15 Zhao Zhou Qiao Carah Oci 2014-09-01
7 CKU-15C001595/15 Zhao Zhou Qiao Carah Landy 2014-09-01
8 CKU-15C001596/15 Zhao Zhou Qiao Carah Jans 2014-09-01
9 CKU-15C001597/15 Zhao Zhou Qiao Carah Hasy 2014-09-01
10 CKU-15C001598/15 Zhao Zhou Qiao Carah Ekai 2014-09-01
11 CKU-15C001599/15 Zhao Zhou Qiao Carah Daggus 2014-09-01
12 CKU-15C001600/15 Zhao Zhou Qiao Carah Bachan 2014-09-01
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C375783/17 156100009183918 ZhanLong Karla 2017-06-19
2 CKU-15C375782/17 156100009183914 ZhanLong Niubi 2017-06-19
3 CKU-15C375779/17 156100009183925 ZhanLong Qianghan 2017-06-19
4 CKU-15C341753/17 156100009093367 Huan Le Dao Teno 2016-10-09
5 CKU-15C341751/17 156100009093361 Huan Le Dao Kanelo 2016-10-09
6 CKU-15C329779/17 156100009085920 Huan Le Dao Nataly 2016-10-09
7 CKU-15C375785/17 156100009183911 ZhanLong Zhanshen 2017-06-19
8 CKU-15C350370/17 156100009134604 Huan Le Dao Ocotillo 2016-10-09
9 CKU-15C375784/17 156100009183917 ZhanLong Badao 2017-06-19
10 CKU-15C341746/17 156100009093359 Huan Le Dao Faisto 2016-10-09
11 CKU-15C375780/17 156100009183916 ZhanLong Adolph 2017-06-19
12 CKU-15C350369/17 156100009134614 Huan Le Dao Dasy 2016-10-09
13 CKU-15C329778/17 156100009085917 Huan Le Dao Maha 2016-10-09
14 CKU-15C329777/17 156100009054750 Huan Le Dao Carma 2016-10-09
15 CKU-15C341752/17 156100009093375 Huan Le Dao Toska 2016-10-09
16 CKU-15C341747/17 156100009093350 Huan Le Dao Natta 2016-10-09
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 17090715542801 2017-04-19 CKU-15C002709/16 900072000033609 刘立明 2017-06-19 7公5母
2 1611281133563 2016-08-10 CKU-15C002708/16 250268500338976 杜攀峰 2016-10-09 4公6母
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C469525/19 jinshan kennel Pea 2018-11-26
2 CKU-15C001576/15 Zhao Zhou Qiao Petrana Zada 2015-03-05
3 CKU-15C001577/15 Zhao Zhou Qiao Petrana Ugro 2015-03-05
4 CKU-15C001578/15 Zhao Zhou Qiao Petrana Telko 2015-03-05
5 CKU-15C001579/15 Zhao Zhou Qiao Petrana Qalin 2015-03-05
6 CKU-15C001580/15 Zhao Zhou Qiao Petrana Nathanor 2015-03-05
7 CKU-15C001581/15 Zhao Zhou Qiao Petrana Lambert 2015-03-05
8 CKU-15C001582/15 Zhao Zhou Qiao Petrana Haley 2015-03-05
9 CKU-15C001583/15 Zhao Zhou Qiao Petrana Fabius 2015-03-05
10 CKU-15C001584/15 Zhao Zhou Qiao Petrana Camira 2015-03-05
11 CKU-15C001589/15 Zhao Zhou Qiao Carah Xennesse 2014-09-01
12 CKU-15C001590/15 Zhao Zhou Qiao Carah Venti 2014-09-01
13 CKU-15C001591/15 Zhao Zhou Qiao Carah Ukon 2014-09-01
14 CKU-15C001592/15 Zhao Zhou Qiao Carah Sailer 2014-09-01
15 CKU-15C001593/15 Zhao Zhou Qiao Carah Quatzos 2014-09-01
16 CKU-15C001594/15 Zhao Zhou Qiao Carah Oci 2014-09-01
17 CKU-15C001595/15 Zhao Zhou Qiao Carah Landy 2014-09-01
18 CKU-15C001596/15 Zhao Zhou Qiao Carah Jans 2014-09-01
19 CKU-15C001597/15 Zhao Zhou Qiao Carah Hasy 2014-09-01
20 CKU-15C001598/15 Zhao Zhou Qiao Carah Ekai 2014-09-01
21 CKU-15C001599/15 Zhao Zhou Qiao Carah Daggus 2014-09-01
22 CKU-15C001600/15 Zhao Zhou Qiao Carah Bachan 2014-09-01
23 CKUMC-15C418871/18 Na Ren Na Gou Taco 2017-12-16
24 CKUMC-15C418873/18 Na Ren Na Gou Satin 2017-12-16
25 CKU-15C003551/16 Na Ren Na Gou Ran 2016-06-24
26 CKU-15C003552/16 Na Ren Na Gou Baolong 2016-06-24
27 CKU-15C003553/16 Na Ren Na Gou Zanko 2016-06-24
28 CKU-15C003554/16 Na Ren Na Gou Wanjo 2016-06-24
29 CKU-15C003555/16 Na Ren Na Gou Naska 2016-06-24
30 CKU-15C003556/16 Na Ren Na Gou Harun 2016-06-24
31 CKU-15C003557/16 Na Ren Na Gou Jambano 2016-06-24
32 CKU-15C003558/16 Na Ren Na Gou Peta 2016-06-24
33 CKU-15C003559/16 Na Ren Na Gou Unschi 2016-06-24
34 CKU-15C003560/16 Na Ren Na Gou Enda 2016-06-24
35 CKU-15C003561/16 Na Ren Na Gou Wudi 2016-06-24
36 CKU-15C356217/17 Na Ren Na Gou Yujia 2016-06-24
37 CKUMC-15C483170/19 jinshan kennel Mandela 2018-11-26
38 CKU-15C411044/18 Na Ren Na Gou Dagie 2015-12-28
39 CKUMC-15C472286/19 jinshan kennel Thama 2018-11-26
40 CKUMC-15C423279/18 Na Ren Na Gou Saki 2017-12-16
41 CKUMC-15C487728/19 LUYANGQUANSHE China Bari 2019-07-13
42 CKU-15C367309/17 Na Ren Na Gou Zambia 2015-12-28
43 CKUMC-15C423278/18 Na Ren Na Gou Talina 2017-12-16
44 CKUMC-15C482425/19 Na Ren Na Gou Hedora 2017-12-16
45 CKU-15C311660/16 Na Ren Na Gou Calla 2015-12-28
46 CKU-15C312018/16 Na Ren Na Gou Walhalla 2015-12-28
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码