Loading

Apollo of Mi Hua Kennel

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Apollo of Mi Hua Kennel 2010-01-12 BLK YLW
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKU-15C000255/10 900038000503503 许珊 许珊
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

Guardian angle of Lan Zhou Public Kennel

CKU-15C000116/08

3.祖父

-

7.曾祖父

-

8.曾祖母

-

4.祖母

-

9.曾祖父

-

10.曾祖母

-

2.母

Xiaoniuniu of A Long Kennel

CKU-15C000121/08

5.祖父

-

11.曾祖父

-

12.曾祖母

-

6.祖母

-

13.曾祖父

-

14.曾祖母

-

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
null(2-3)
null(2-3)
null(3-3)
null(3-3)
null(3-3)
null(3-3)
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C001800/15 Abonta Beauty of Mi Hua Kennel 2010-01-12 DNA#15C00027
2 CKU-15C000255/10 Apollo of Mi Hua Kennel 2010-01-12
3 CKU-15C000257/10 Allison of Mi Hua Kennel 2010-01-12
4 CKU-15C000258/10 Aimee of Mi Hua Kennel 2010-01-12
5 CKU-15C002606/16 Amanda of Mi Hua Kennel 2010-01-12
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C358162/17 156100009128045 Mi Hua Yator 2016-09-28
2 CKU-15C002465/16 156100009701686 Yuhao Huofeng 2015-07-16
3 CKU-15C002466/16 156100009701683 Yuhao Langwang 2015-07-16
4 CKU-15C002469/16 156100009010966 Yuhao Baoluo 2015-07-16
5 CKU-15C002501/16 156100009032497 Yuhao Aimee 2015-07-16
6 CKU-15C002589/16 156100009024177 Yuhao Jingang 2015-07-16
7 CKU-15C389324/17 156100009157207 Tian Xia E Mei Edle 2017-03-06
8 CKU-15C360359/17 156100009135211 Bang De Macha 2016-08-28
9 CKU-15C358163/17 156100009128036 Mi Hua Ballerina 2016-09-28
10 CKU-15C350242/17 156100009716891 Bang De Paganini 2016-08-28
11 CKU-15C353401/17 156100009081352 Mi Hua Kabron 2016-09-28
12 CKU-15C364944/17 156100009157187 Tian Xia E Mei Ucky 2017-03-06
13 CKUMC-15C442308/18 156100009328917 Jin Mi Hua Vadia 2018-01-28
14 CKU-15C368576/17 156100009120274 Bang De Agbar 2016-08-28
15 CKU-15C358161/17 156100009127997 Mi Hua Yamie 2016-09-28
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 1806121660701 2018-03-20 CKU-15C002111/15 156100009014212 谢斐 2018-05-17 0公1母
2 1808261660701 2018-03-09 CKU-15C306801/16 156011110023351 许珊 2018-05-11 1公1母
3 1804061660701 2017-11-26 CKU-15C329267/17 156100009713944 许珊 2018-01-28 1公1母
4 1706201660701 2017-01-05 CKU-15C002607/16 156100009030304 张钢 2017-03-06 1公1母
5 161226166072 2016-09-06 CKU-15C345646/17 900250000535318 许珊 2016-11-08 2公1母
6 161226166071 2016-07-25 CKU-15C306788/16 156011110010318 许珊 2016-09-28 5公3母
7 161106166071 2016-06-22 CKU-15C001212/15 276098102874010 袁町 2016-08-28 3公2母
8 160907166071 2016-04-08 CKU-15C002415/16 156100009701699 许珊
9 160203166071 2015-05-15 CKU-15C000249/10 900038000502807 陈书国 2015-07-16 6公2母
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C001800/15 Abonta Beauty of Mi Hua Kennel 2010-01-12 DNA#15C00027
2 CKU-15C000255/10 Apollo of Mi Hua Kennel 2010-01-12
3 CKU-15C000257/10 Allison of Mi Hua Kennel 2010-01-12
4 CKU-15C000258/10 Aimee of Mi Hua Kennel 2010-01-12
5 CKU-15C002606/16 Amanda of Mi Hua Kennel 2010-01-12
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码