Loading

Lu xi of Di Hu Quan She’s Kennel

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Lu xi of Di Hu Quan She’s Kennel 2015-02-03 TN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKU-15C336701/17 156100009713845 王飞
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

3.祖父

7.曾祖父

8.曾祖母

4.祖母

9.曾祖父

10.曾祖母

2.母

5.祖父

11.曾祖父

12.曾祖母

6.祖母

13.曾祖父

14.曾祖母

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
暂无数据
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C393063/17 156100009166216 Di Hu Quan She Inka 2017-03-12
2 CKUMC-15C419815/18 156100009215791 Di Hu Quan She Chujiu 2017-03-12
3 CKU-15C388065/17 156100009128121 Di Hu Quan She Lion 2017-03-12
4 CKU-15C393068/17 156100009216184 Di Hu Quan She Quandot 2017-03-12
5 CKU-15C388612/17 156100009215768 Di Hu Quan She Xacco 2017-03-12
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 1801058424901 2017-11-05 CKU-15C316279/16 156100009070273 夏光任 2018-01-05 2公2母
2 1704108784202 2017-01-10 CKU-15C323846/17 981100002426487 鲜中山 2017-03-12 8公4母
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码