Loading

Zhao Zhou Qiao Nannet

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Zhao Zhou Qiao Nannet 2019-11-12 FN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKUMC-15C490411/20 156100009512164 李浩 李浩 000974533
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

Monkey of Zhao Zhou Qiao's Kennel’s

CKUMC-15C487413/19

3.祖父

7.曾祖父

8.曾祖母

4.祖母

9.曾祖父

10.曾祖母

2.母

Zhao Zhou Qiao Yarus

CKU-15C003309/16

5.祖父

PITU VOM FURTHER MOOR

CKU-15C000702/14

11.曾祖父

CAYMAN VOM ADLERAUGE (M)

VDH/DMC 05/0182

12.曾祖母

CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M)

VDH/DMC 02/0011

6.祖母

Vallerie Racke of Zhao Zhou Qiao Kennel

CKU-15C001165/15

13.曾祖父

GIZZMO VOM BRUNSBEKER LAND

CKU-15C000618/13

14.曾祖母

Cabu Xiaobei of Bi De Kennel

CKU-15C000400/12

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C495157/20 Zhao Zhou Qiao Dicksy 2019-11-12
2 CKUMC-15C490411/20 Zhao Zhou Qiao Nannet 2019-11-12
3 CKUMC-15C498359/20 Zhao Zhou Qiao Varra 2019-11-12
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
暂无数据
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C462618/19 Zhao Zhou Qiao Balz 2018-08-28
2 CKUMC-15C462263/19 Zhao Zhou Qiao Dariusus 2018-08-28
3 CKUMC-15C471560/19 Zhao Zhou Qiao Quartusor 2018-08-28
4 CKUMC-15C471559/19 Zhao Zhou Qiao Ojo 2018-08-28
5 CKUMC-15C495157/20 Zhao Zhou Qiao Dicksy 2019-11-12
6 CKUMC-15C485292/19 Zhao Zhou Qiao Seline 2018-08-28
7 CKUMC-15C464213/19 Zhao Zhou Qiao Wacco 2018-08-28
8 CKUMC-15C455724/19 Zhao Zhou Qiao Aeschly 2018-08-28
9 CKUMC-15C463111/19 Zhao Zhou Qiao Kando 2018-08-28
10 CKUMC-15C490411/20 Zhao Zhou Qiao Nannet 2019-11-12
11 CKUMC-15C511021/20 Zhao Zhou Qiao Variant 2020-06-08
12 CKUMC-15C505344/20 Zhao Zhou Qiao Fano 2020-06-08
13 CKUMC-15C498359/20 Zhao Zhou Qiao Varra 2019-11-12
14 CKUMC-15C515791/21 Zhao Zhou Qiao Darak 2020-06-08
15 CKUMC-15C460497/19 Zhao Zhou Qiao Dalia 2018-08-28
16 CKUMC-15C505136/20 Zhao Zhou Qiao Walka 2020-06-08
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码