Loading

A Zhen Aducht

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
A Zhen Aducht 2019-06-30 FN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKUMC-15C492235/20 156100009413611 王震 李浩 000924068
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

Zhao Zhou Qiao Bako

CKU-15C003176/16

3.祖父

MECBERGER LALLI

CKU-15C002043/15

7.曾祖父

MECBERGER CHORTORYISKI

FIN 12638/03

8.曾祖母

AIMEE VOM SCHNELLEN FALKEN

FIN29720/08

4.祖母

Zhao Zhou Qiao Magana

CKU-15C001938/15

9.曾祖父

TYR VON LOWENFELS

CKU-15C000731/14

10.曾祖母

Calde Tiger of Zhao Zhou Qiao Kennel

CKU-15C000683/13

2.母

Moli China Pendi

CKUMC-15C431114/18

5.祖父

Game Abao of Ka Xi Kennel

CKU-15C358600/17

11.曾祖父

BARRY V.BRERO

CKU-15C000223/09

12.曾祖母

Amei of Ka Xi Kennel

CKU-15C000194/09

6.祖母

Zhao Zhou Qiao Yalette

CKU-15C002940/16

13.曾祖父

MECBERGER LALLI

CKU-15C002043/15

14.曾祖母

Eilien Pantu of Zhao Zhou Qiao Kennel

CKU-15C001106/15

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
MECBERGER LALLI(2-3)
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C492235/20 A Zhen Aducht 2019-06-30
2 CKUMC-15C487405/19 A Zhen Dannyse 2019-06-30
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
暂无数据
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 2106017988101 2021-03-05 CKU-15C331069/17 156100009093368 李浩 2021-05-03 0公1母
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C476231/19 A Zhen Lacki 2018-11-11
2 CKUMC-15C479257/19 A Zhen Aeike 2018-11-11
3 CKUMC-15C545882/22 Liu Fu Gui Weldi 2021-07-02
4 CKUMC-15C492235/20 A Zhen Aducht 2019-06-30
5 CKUMC-15C476202/19 A Zhen Farell 2018-11-11
6 CKUMC-15C544042/22 Liu Fu Gui Sensa 2022-01-18
7 CKUMC-15C476219/19 A Zhen Gavan 2018-11-11
8 CKUMC-15C476210/19 A Zhen Gauss 2018-11-11
9 CKUMC-15C487405/19 A Zhen Dannyse 2019-06-30
10 CKUMC-15C473518/19 A Zhen Eileene 2018-11-11
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码