Loading

Jun Han Gaudino

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Jun Han Gaudino 2018-07-25 FN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKUMC-15C459038/19 156100009368067 王东洋 孟祥明 000783795
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

Tanlangwohu of Dongfan China

CKU-15C332958/17

3.祖父

7.曾祖父

8.曾祖母

4.祖母

9.曾祖父

10.曾祖母

2.母

Shizairen Acyra

CKU-15C408298/18

5.祖父

Zhao Zhou Qiao Candos

CKU-15C001972/15

11.曾祖父

GIZZMO VOM BRUNSBEKER LAND

CKU-15C000618/13

12.曾祖母

Canto Recki of Zhao Zhou Qiao Kennel

CKU-15C001128/15

6.祖母

Zhao Zhou Qiao Lasslo

CKU-15C001726/15

13.曾祖父

N’KAZAN

CKU-15C002537/16

14.曾祖母

Qita Fafa of Zhao Zhou Qiao Kennel

CKU-15C000934/14

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C459038/19 Jun Han Gaudino 2018-07-25
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C498232/20 156100009541822 Yu Yang Ogra 2019-10-03
2 CKUMC-15C498234/20 156100009511430 Yu Yang Naxo 2019-11-22
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 19111912629001 2019-09-26 CKUMC-15C440786/18 156100009335538 高超 2019-11-22 2公6母
2 19092412629001 2019-08-05 CKU-15C330632/17 156100009107796 孟祥明
3 19080112629001 2019-08-01 CKU-15C001706/15 156100009003299 高超 2019-10-03 6公0母
4 19073112629001 2019-07-29 CKU-15C375517/17 156100009161158 孟祥明
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C459038/19 Jun Han Gaudino 2018-07-25
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码