Loading

Xin Da Quan She Fandie

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Xin Da Quan She Fandie 2017-10-26 RD
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKUMC-15C441166/18 156100009237474 闫京现 李小寿 000597774
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

Wangzi of Xin Da Kennel

CKU-15C361121/17

3.祖父

7.曾祖父

8.曾祖母

4.祖母

9.曾祖父

10.曾祖母

2.母

Xin Da Quan She Feenja

CKU-15C002979/16

5.祖父

Eaton December of Zhao Zhou Qiao Kennel

CKU-15C000877/14

11.曾祖父

GIZZMO VOM BRUNSBEKER LAND

CKU-15C000618/13

12.曾祖母

Ana of Jia Xin kennel(FCI)

CKU-15C000568/13

6.祖母

Ladan of Beijing Public Kennel

CKU-15C001324/15

13.曾祖父

-

14.曾祖母

-

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C442680/18 Xin Da Quan She Vasar 2017-10-26
2 CKUMC-15C442679/18 Xin Da Quan She Valletta 2017-10-26
3 CKUMC-15C441166/18 Xin Da Quan She Fandie 2017-10-26
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C480815/19 156100009499848 Li Shuo Xien 2019-03-26
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 19091019888201 2019-07-10 CKUMC-15C425508/18 276098104412921 李文涛 2019-08-30 2公2母
2 19033119888201 2019-01-31 CKUMC-15C425508/18 276098104412921 李文涛 2019-03-26 1公1母
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C442680/18 Xin Da Quan She Vasar 2017-10-26
2 CKUMC-15C442679/18 Xin Da Quan She Valletta 2017-10-26
3 CKUMC-15C441166/18 Xin Da Quan She Fandie 2017-10-26
4 CKU-15C374734/17 Xin Da Quan She Hanni 2017-04-12
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码