Loading

Wei Ma Ailice

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Wei Ma Ailice 2016-11-18 TN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKU-15C375249/17 156100009138679 范大威 瞿勇 000355570
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

Lukasi of Bei Jing Public Kennel

CKU-15C000577/13

3.祖父

-

7.曾祖父

-

8.曾祖母

-

4.祖母

-

9.曾祖父

-

10.曾祖母

-

2.母

Sufei of Wei Ma Kennel

CKU-15C001861/15

5.祖父

11.曾祖父

12.曾祖母

6.祖母

13.曾祖父

14.曾祖母

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C375249/17 Wei Ma Ailice 2016-11-18
2 CKU-15C342244/17 Wei Ma Kairui 2016-11-18
3 CKU-15C375248/17 Wei Ma Carey 2016-11-18
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C561582/23 156100009918541 Qu Yong China Damarise 2022-07-01
2 CKUMC-15C553183/22 156100009918555 Qu Yong China Jagna 2022-07-01
3 CKUMC-15C475707/19 156100009483154 Qu Yong Nenni 2019-04-08
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 23062820120101 2023-04-28 CKU-15C352324/17 156100009093459 瞿勇 2023-06-28 2公2母
2 22060320120101 2022-05-01 CKUMC-15C487178/19 156100009355869 瞿勇 2022-07-01 4公5母
3 20122020120101 2020-11-01 CKUMC-15C475708/19 156100009427974 瞿勇 2021-01-02 2公2母
4 20120520120101 2020-11-01 CKU-15C003581/16 156100009068918 瞿勇 2021-01-01 2公2母
5 20100720120101 2020-09-01 CKU-15C352324/17 156100009093459 瞿勇 2020-11-05 2公1母
6 19081220120101 2019-06-13 CKU-15C352324/17 156100009093459 瞿勇
7 19040820120101 2019-02-08 CKU-15C003581/16 156100009068918 瞿勇 2019-04-08 2公2母
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C375249/17 Wei Ma Ailice 2016-11-18
2 CKU-15C003577/16 Wei Ma Dasdi 2016-03-28
3 CKU-15C003583/16 Wei Ma Oman 2016-03-28
4 CKU-15C003653/16 Wei Ma Sannie 2016-03-28
5 CKU-15C003660/16 Wei Ma Weila 2016-03-28
6 CKU-15C003664/16 Wei Ma Yass 2016-03-28
7 CKU-15C342244/17 Wei Ma Kairui 2016-11-18
8 CKU-15C375248/17 Wei Ma Carey 2016-11-18
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码