Loading

HUWU of Xin Hui’s

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
HUWU of Xin Hui’s 2016-06-30 BLKYLW
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKU-15C399884/18 156100009113548 张战胜
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

3.祖父

7.曾祖父

8.曾祖母

4.祖母

9.曾祖父

10.曾祖母

2.母

5.祖父

11.曾祖父

12.曾祖母

6.祖母

13.曾祖父

14.曾祖母

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
暂无数据
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C456672/19 156100009367818 Hua Mu Iks 2018-08-20
2 CKUMC-15C475728/19 156100009367925 Hua Mu Urte 2018-08-20
3 CKUMC-15C456801/19 156100009279464 Xin Hui Jindou 2018-01-21
4 CKUMC-15C490764/20 156100009510602 Zhan Sheng Felixita 2019-11-07
5 CKUMC-15C456474/19 156100009367808 Hua Mu Giada 2018-08-20
6 CKUMC-15C488591/20 156100009510607 Zhan Sheng Kandos 2019-11-07
7 CKUMC-15C471124/19 156100009492534 Zhan Sheng Yalle 2019-03-27
8 CKUMC-15C449061/18 156100009279468 Xin Hui Taihu 2018-01-21
9 CKUMC-15C472839/19 156100009492536 Zhan Sheng Hasel 2019-03-27
10 CKUMC-15C471123/19 156100009492537 Zhan Sheng Ranula 2019-03-27
11 CKUMC-15C485849/19 156100009492527 Zhan Sheng Kascha 2019-03-27
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 1911071166901 2019-09-07 CKU-15C001192/15 276098102868558 韩峰 2019-11-07 3公5母
2 1904191166902 2019-02-05 CKU-15C001192/15 276098102868558 韩峰 2019-03-27 6公2母
3 1808191166901 2018-06-19 CKU-15C001192/15 276098102868558 韩峰 2018-08-20 1公3母
4 18020812307801 2017-11-22 CKU-15C001884/15 156100009012311 杨乾轮 2018-01-21 4公3母
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码