Loading

Jin Heng Feine

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Jin Heng Feine 2017-02-27 BLKYLW
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKU-15C348963/17 156100009107613 张恒 仪名强 000400083
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

Zhao Zhou Qiao Halfi Fader

CKU-15C001775/15

3.祖父

RATY VOM FURTHER MOOR

CKU-15C001192/15

7.曾祖父

MECBERGER CHORTORYISKI

FIN 12638/03

8.曾祖母

CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M)

VDH/DMC 02/0011

4.祖母

Nena Bag of Zhao Zhou Qiao Kennel

CKU-15C001421/15

9.曾祖父

PITU VOM FURTHER MOOR

CKU-15C000702/14

10.曾祖母

KEYDA VOM BRUNSBEKER LAND

CKU-15C000704/14

2.母

Zhao Zhou Qiao Vaskoron

CKU-15C002341/16

5.祖父

PITU VOM FURTHER MOOR

CKU-15C000702/14

11.曾祖父

CAYMAN VOM ADLERAUGE (M)

VDH/DMC 05/0182

12.曾祖母

CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M)

VDH/DMC 02/0011

6.祖母

Aira of Shi Men Kennel

CKU-15C000513/12

13.曾祖父

Dan of Police Malinois Kennel(FCI)

CKU-15C000313/11

14.曾祖母

Lacey of Shi Men Kennel

CKU-15C000453/12

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M)(3-3)
PITU VOM FURTHER MOOR(3-2)
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C348963/17 Jin Heng Feine 2017-02-27
2 CKU-15C348964/17 Jin Heng Ramoas 2017-02-27
3 CKU-15C348965/17 Jin Heng Xany 2017-02-27
4 CKU-15C368723/17 Jin Heng Pacho 2017-02-27
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C535265/21 156100009631798 Zheng Yie Salihin 2021-01-11
2 CKUMC-15C535267/21 156100009631630 Zheng Yie Bagiro 2021-01-11
3 CKUMC-15C535266/21 156100009631800 Zheng Yie Paros 2021-01-11
4 CKUMC-15C528308/21 156100009631779 Zheng Yie Tanika 2021-01-11
5 CKUMC-15C535264/21 156100009631648 Zheng Yie Jarius 2021-01-11
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 21120521970901 2021-11-06 CKUMC-15C467654/19 156100009370981 仪名强
2 21010821970901 2020-11-09 CKUMC-15C477277/19 156100009450085 仪名强 2021-01-11 3公9母
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C348963/17 Jin Heng Feine 2017-02-27
2 CKU-15C348964/17 Jin Heng Ramoas 2017-02-27
3 CKU-15C348965/17 Jin Heng Xany 2017-02-27
4 CKU-15C368723/17 Jin Heng Pacho 2017-02-27
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码