Loading

Meiniu of Lao Ku Shu kennel

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Meiniu of Lao Ku Shu kennel 2016-06-06 TN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKU-15C391393/17 156100009090147 徐晓菲
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

3.祖父

7.曾祖父

8.曾祖母

4.祖母

9.曾祖父

10.曾祖母

2.母

5.祖父

11.曾祖父

12.曾祖母

6.祖母

13.曾祖父

14.曾祖母

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
暂无数据
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C522859/21 156100009623051 Lao Ku Shu Quan She Jale 2021-01-28
2 CKUMC-15C493649/20 156100009537041 Lao Ku Shu Quan She Jankoro 2019-12-22
3 CKUMC-15C543299/22 156100009623059 Lao Ku Shu Quan She Laiza 2021-01-28
4 CKUMC-15C524844/21 156100009623048 Lao Ku Shu Quan She Tamp 2021-01-28
5 CKUMC-15C450418/18 156100009311803 Lao Ku Shu Quan She Zaira 2018-04-22
6 CKUMC-15C523686/21 156100009623050 Lao Ku Shu Quan She Laiza 2021-01-28
7 CKUMC-15C429171/18 156100009311816 Lao Ku Shu Quan She Ice 2018-04-22
8 CKUMC-15C489381/20 156100009353065 Lao Ku Shu Quan She Kampus 2019-05-07
9 CKUMC-15C478855/19 156100009353047 Lao Ku Shu Quan She Eggi 2019-05-07
10 CKUMC-15C524841/21 156100009623042 Lao Ku Shu Quan She Magic 2021-01-28
11 CKUMC-15C429170/18 156100009311798 Lao Ku Shu Quan She Quarry 2018-04-22
12 CKUMC-15C532116/21 156100009623063 Lao Ku Shu Quan She Tamp 2021-01-28
13 CKUMC-15C429173/18 156100009311795 Lao Ku Shu Quan She Xaschka 2018-04-22
14 CKUMC-15C434375/18 156100009311804 Lao Ku Shu Quan She Dare 2018-04-22
15 CKUMC-15C523852/21 156100009623061 Lao Ku Shu Quan She Hallodri 2021-01-28
16 CKUMC-15C531771/21 156100009623070 Lao Ku Shu Quan She Hannalor 2021-01-28
17 CKUMC-15C524159/21 156100009623060 Lao Ku Shu Quan She Hannalor 2021-01-28
18 CKUMC-15C524824/21 156100009623066 Lao Ku Shu Quan She Raxi 2021-01-28
19 CKUMC-15C493732/20 156100009537046 Lao Ku Shu Quan She Faros 2019-12-22
20 CKUMC-15C463253/19 156100009311819 Lao Ku Shu Quan She Yelca 2018-04-22
21 CKUMC-15C485210/19 156100009353058 Lao Ku Shu Quan She Vanerl 2019-05-07
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 22073014966901 2022-04-17 CKU-15C002043/15 981098102533715 徐晓菲 2022-06-16 5公4母
2 21022014966901 2020-11-29 CKUMC-15C514054/21 276098106036271 徐晓菲 2021-01-28 5公3母
3 20010514966901 2019-10-20 CKUMC-15C487693/19 941000021056396 徐晓菲 2019-12-22 0公3母
4 19072514966902 2019-03-08 CKUMC-15C510935/20 941000020079201 徐晓菲 2019-05-07 2公4母
5 18051614966901 2018-02-19 CKU-15C002043/15 981098102533715 徐晓菲 2018-04-22 4公7母
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码