Loading

Hei Bao of Ma Zai‘s Kennel

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Hei Bao of Ma Zai‘s Kennel 2015-01-18 TN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKU-15C335089/17 156100009078597 张瑞兵
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

3.祖父

7.曾祖父

8.曾祖母

4.祖母

9.曾祖父

10.曾祖母

2.母

5.祖父

11.曾祖父

12.曾祖母

6.祖母

13.曾祖父

14.曾祖母

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
暂无数据
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C483856/19 156100009356800 Ma Zai China Ledie 2019-06-26
2 CKUMC-15C483857/19 156100009356801 Ma Zai China Dalin 2019-06-26
3 CKUMC-15C503703/20 156100009573342 Ma Zai China Fabius 2020-05-06
4 CKUMC-15C491110/20 156100009356791 Ma Zai China Yapsie 2019-06-26
5 CKUMC-15C503701/20 156100009573262 Ma Zai China Valona 2020-05-06
6 CKUMC-15C483855/19 156100009356804 Ma Zai China Illi 2019-06-26
7 CKUMC-15C481760/19 156100009356793 Ma Zai China Quensi 2019-06-26
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 21030415252801 2021-02-06 CKUMC-15C568742/23 156100009162138 张瑞兵
2 20040515252801 2020-03-07 CKUMC-15C568742/23 156100009162138 张瑞兵 2020-05-06 2公2母
3 19071415252801 2019-04-26 CKUMC-15C568742/23 156100009162138 张瑞兵 2019-06-26 6公2母
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码