Loading

EDICK

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
EDICK 2005-08-11 MHGY
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKU-15C000728/14 056098100331814 孙立华
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

ENIG

N.V.B.K. 17178 BR

3.祖父

TOURTEL V.TMUIZENBOS

N.V.B.K. 13075 BR

7.曾祖父

OMANTS V/H GROEMTENHOF

N.V.B.K.23023

8.曾祖母

SARA V.MULZENBOS

N.V.B.K 12996BR

4.祖母

ZIRO

N.V.B.K. 14876 BR

9.曾祖父

RETIO TOBY3

N.V.B.K.12978 BR

10.曾祖母

TINA

N.V.B.K 25121

2.母

F’LALKA

N.V.B.K. 19275 BR

5.祖父

-

11.曾祖父

-

12.曾祖母

-

6.祖母

-

13.曾祖父

-

14.曾祖母

-

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C000728/14 EDICK 2005-08-11
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C000771/14 156111110010321 Nabi of Ka Xi Kennel 2014-03-01
2 CKU-15C000772/14 156111110010329 Nabo of Ka Xi Kennel 2014-03-01
3 CKU-15C000773/14 156111110010326 Nabob of Ka Xi Kennel 2014-03-01
4 CKU-15C000774/14 156111110010327 Naddi of Ka Xi Kennel 2014-03-01
5 CKU-15C000775/14 156111110010324 Nada of Ka Xi Kennel 2014-03-01
6 CKU-15C000779/14 156111110010339 Nadi of Ka Xi Kennel 2014-03-01
7 CKU-15C000954/14 156111110020525 God Zhanshen of war of Shang Yu Kennel 2014-07-06
8 CKU-15C001093/15 900250000530093 Nadine of Ka Xi Kennel 2014-05-18
9 CKU-15C001094/15 900250000530094 Nadya of Ka Xi Kennel 2014-05-18
10 CKU-15C001095/15 900250000530090 Nafi of Ka Xi Kennel 2014-05-18
11 CKU-15C001096/15 900250000530092 Naga of Ka Xi Kennel 2014-05-18
12 CKU-15C001097/15 900250000530098 Naesh of Ka Xi Kennel 2014-05-18
13 CKU-15C001098/15 900250000530099 Nadim of Ka Xi Kennel 2014-05-18
14 CKU-15C001099/15 900250000530097 Nagus of Ka Xi Kennel 2014-05-18
15 CKU-15C001112/15 900250000530033 Afrodita Zeiko of Zhao Zhou Qiao Kennel 2014-10-17
16 CKU-15C001113/15 900250000530032 Afrodita Vollmond of Zhao Zhou Qiao Kennel 2014-10-17
17 CKU-15C001114/15 900250000530031 Afrodita Reklis of Zhao Zhou Qiao Kennel 2014-10-17
18 CKU-15C001115/15 900250000530030 Afrodita Pala of Zhao Zhou Qiao Kennel 2014-10-17
19 CKU-15C001116/15 900250000530046 Afrodita Manta of Zhao Zhou Qiao Kennel 2014-10-17
20 CKU-15C001117/15 900250000530045 Afrodita Hiske of Zhao Zhou Qiao Kennel 2014-10-17
21 CKU-15C001118/15 900250000530049 Afrodita Fantoro of Zhao Zhou Qiao Kennel 2014-10-17
22 CKU-15C001119/15 900250000530043 Afrodita Calyso of Zhao Zhou Qiao Kennel 2014-10-17
23 CKU-15C314842/16 156100009072722 Li Hua Que 2016-03-13
24 CKU-15C001601/15 900250000535386 Zhao Zhou Qiao Saigo Varec 2015-06-04
25 CKU-15C001602/15 900250000535385 Zhao Zhou Qiao Saigo Ralle 2015-06-04
26 CKU-15C001603/15 900250000535384 Zhao Zhou Qiao Saigo Palomo 2015-06-04
27 CKU-15C001604/15 900250000535383 Zhao Zhou Qiao Saigo Gabsy 2015-06-04
28 CKU-15C001605/15 900250000535382 Zhao Zhou Qiao Saigo Baggira 2015-06-04
29 CKU-15C001606/15 900250000544925 Zhao Zhou Qiao Teisa Yanus 2015-07-03
30 CKU-15C001607/15 900250000544924 Zhao Zhou Qiao Teisa Ultimo 2015-07-03
31 CKU-15C001608/15 900250000544923 Zhao Zhou Qiao Teisa Quaron 2015-07-03
32 CKU-15C001609/15 900250000544922 Zhao Zhou Qiao Teisa Peca 2015-07-03
33 CKUMC-15C473873/19 900250000544921 Zhao Zhou Qiao Teisa Javotte 2015-07-03
34 CKU-15C001611/15 900250000544920 Zhao Zhou Qiao Teisa Ikrus 2015-07-03
35 CKU-15C001612/15 900250000542863 Zhao Zhou Qiao Teisa Gaia 2015-07-03
36 CKU-15C001613/15 900250000542867 Zhao Zhou Qiao Teisa Dafne 2015-07-03
37 CKUMC-15C001614/15 900250000535327 Zhao Zhou Qiao Reissa Zampano 2015-06-20
38 CKU-15C001615/15 900250000535326 Zhao Zhou Qiao Reissa Jazza 2015-06-20
39 CKU-15C001616/15 900250000535325 Zhao Zhou Qiao Reissa Biandra 2015-06-20
40 CKU-15C001617/15 900250000535402 Zhao Zhou Qiao Ullinor Zaspel 2015-04-27
41 CKU-15C001618/15 900250000535351 Zhao Zhou Qiao Ullinor Vechta 2015-04-27
42 CKU-15C001619/15 900250000535350 Zhao Zhou Qiao Ullinor Raul 2015-04-27
43 CKU-15C001620/15 900250000535355 Zhao Zhou Qiao Ullinor Paaco 2015-04-27
44 CKU-15C001621/15 900250000535352 Zhao Zhou Qiao Ullinor Male 2015-04-27
45 CKU-15C001622/15 900250000535353 Zhao Zhou Qiao Ullinor Hatia 2015-04-27
46 CKU-15C001623/15 900250000535359 Zhao Zhou Qiao Ullinor Falu 2015-04-27
47 CKU-15C380365/17 900250000535354 Zhao Zhou Qiao Ullinor Camb 2015-04-27
48 CKU-15C002417/16 156100009015268 Zhao Zhou Qiao Adiana 2015-09-06
49 CKU-15C002508/16 156100009025504 Hong Ao Zantra 2015-03-20
50 CKU-15C002509/16 156100009025510 Hong Ao Ultras 2015-03-20
51 CKU-15C002510/16 156100009025511 Hong Ao Uchie 2015-03-20
52 CKU-15C002511/16 156100009025512 Hong Ao Quantano 2015-03-20
53 CKU-15C002512/16 156100009025515 Hong Ao Oberst 2015-03-20
54 CKU-15C002513/16 156100009025513 Hong Ao Illna 2015-03-20
55 CKU-15C002514/16 156100009025514 Hong Ao Harlekin 2015-03-20
56 CKU-15C002515/16 156100009025505 Hong Ao Fanjo 2015-03-20
57 CKU-15C002570/16 156100009025524 Zhao Zhou Qiao Vaness 2015-09-06
58 CKU-15C002604/16 156100009030206 Hong Ao Carlito 2015-03-20
59 CKU-15C003001/16 156100009029122 Zhao Zhou Qiao Idas 2015-09-06
60 CKU-15C003091/16 156100009045522 Li Hua Uki 2016-03-13
61 CKU-15C003092/16 156100009045529 Li Hua Xecka 2016-03-13
62 CKU-15C314844/16 156100009072743 Li Hua Hamato 2016-03-13
63 CKU-15C314838/16 156100009072724 Li Hua Dabor 2016-07-04
64 CKU-15C314843/16 156100009072742 Li Hua Karthago 2016-03-13
65 CKU-15C314840/16 156100009072725 Li Hua Goldy 2016-07-04
66 CKU-15C314839/16 156100009072741 Li Hua Xantia 2016-07-04
67 CKU-15C314835/16 156100009072746 Li Hua Quanno 2016-07-04
68 CKU-15C314845/16 156100009072744 Li Hua Damja 2016-03-13
69 CKU-15C314834/16 156100009072737 Li Hua Kampus 2016-07-04
70 CKU-15C314837/16 156100009072740 Li Hua Thelma 2016-07-04
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 1606241038143 2016-05-04 CKU-15C002136/15 156100009006665 孙立华 2016-07-04 5公1母
2 1604221038143 2016-01-09 CKU-15C001146/15 900250000529577 孙立华 2016-03-13 1公5母
3 151123798815 2015-07-05 CKU-15C001146/15 900250000529577 李浩 2015-09-06 5公4母
4 150715798813 2015-05-03 CKU-15C000291/11 50948149500018 李浩 2015-07-03 2公6母
5 150715798811 2015-04-20 CKU-15C000193/09 981098102435258 李浩 2015-06-20 2公1母
6 150715798812 2015-04-04 CKU-15C000780/14 276098102858445 李浩 2015-06-04 1公4母
7 150715798814 2015-02-27 CKU-15C000801/14 156111110004899 李浩 2015-04-27 4公4母
8 150717798811 2015-01-21 CKU-15C000861/14 985120031549915 李晓然 2015-03-20 4公5母
9 150113798815 2014-08-17 CKU-15C000193/09 981098102435258 李浩 2014-10-17 4公4母
10 14050353311 2014-05-01 CKU-15C000698/14 900250000519578 田忠华 2014-07-06 1公0母
11 14070153311 2014-03-18 CKU-15C000467/12 900038000526516 郭东海 2014-05-18 5公5母
12 14040853311 2014-01-01 CKU-15C000468/12 900038000526517 郭东海 2014-03-01 3公5母
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C000728/14 EDICK 2005-08-11
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码